Pravni kontekst

Hrvatska

Zakon o ravnopravnosti spolova

Hrvatski sabor donio je novi Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) koji je stupio na snagu 15. srpnja 2008. čime je prestao važiti Zakon o ravnopravnosti spolova iz 2003. godine (NN 116/03). Zakonom o ravnopravnosti spolova utvrđuju se opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Zakon o ravnopravnosti spolova

Mehanizmi aktivnog promicanja stvarne jednakosti žena i muškaraca

Hrvatski antidiskriminacijski zakonodavni okvir u području ravnopravnosti spolova poznaje dva nezavisna, ali kompatibilna mehanizma promicanja stvarne jednakosti žena i muškaraca u društvenim odnosima:

  • Posebne mjere (mjere pozitivne akcije) i
  • Planovi djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova

Mehanizmi aktivnog promicanja stvarne jednakosti žena i muškaraca


Zakon o suzbijanju diskriminacije

1. siječnja 2009. stupio je na snagu Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08) koji je Hrvatski sabor donio 9. srpnja 2008. Ovim se Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Zakon o suzbijanju diskriminacije


Europska unija i ravnopravnost spolova

Ravnopravnost žena i muškaraca jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije. Njen povijesni razvoj započet je 1957.godine kada je načelo isplate jednake plaće za obavljanje istih poslova uvedeno Rimskim sporazumom.

Svojim je dostignućima u području uspostave ravnopravnosti između žena i muškaraca EU pridonijela boljem životu mnogih europskih građana/ki.

Iako nejednakosti još uvijek postoje, EU je tijekom proteklih desetljeća uspjela postići značajan napredak. Napredak je postignut uglavnom zahvaljujući zakonodavstvu o ravnopravnom postupanju, rodno osviještenoj politici (uvođenju rodne odrednice u politički sustav na svim njegovim razinama) i pozitivnim mjerama.

Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamentarnog vijeća

Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije, članak 157.

Gender Equality in the European Commission

Gender Equality in the Member States

Presude Europskog suda pravde

Presude Europskog suda pravde u kojima se sud poziva na Direktivu Vijeća 76/207/EEZ od 9. veljače 1976. o primjeni načela jednakog postupanja za muškarce i žene s obzirom na mogućnost zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i napredovanja te na radne uvjete i daje tumačenje i primjenu u svakom pojedinom slučaju:

Slučaj Abrahamsson

Slučaj Hessen

Slučaj Kalanke

Slučaj Lommers

Slučaj Marschall


Prijedlog Direktive o poboljšanju spolne uravnoteženosti na razini neizvršnih direktorskih pozicija trgovačkih društava izlistanih na burzama dionica

Europska komisija usvojila je Prijedlog Direktive 14. studenog  2012. te ga je 16. studenog 2012. proslijedila u redovnu zakonodavnu proceduru – uputila ga je na odlučivanje Vijeću i Europskom Parlamentu. Prijedlog se još uvijek nalazi u kompliciranom zakonodavnom postupku jer uključuje savjetodavno mišljenje dva važna nezavisna odbora (Europski ekonomski i socijalni odbor te Odbor regija), nekoliko čitanja u Parlamentu i Vijeću, te većinsko glasovanje u oba zakonodavna tijela.

Glavni ciljevi prijedloga Direktive:

•    najmanje 40% zastupljenost jednog ili drugog spola među tzv. neizvršnim direktorskim pozicijama u svim tijelima upravljačke razine dioničkih društava izlistanih na službenim europskim burzama do 1. siječnja 2020. godine.

Hrvatski kontekst

Neizvršne direktorske pozicije uključivale bi članove/ice nadzornih odbora, direktore/ice odjela/sektora unutar trgovačkog društva kao i one članove/ice upravnog odbora koji u radu odbora sudjeluju bez prava glasa. Nema rezervacija mjesta za žene ili muškarce već se zacrtani cilj ostvaruje kroz sustav prednosti pri izboru onoj osobi podzastupljenog spola koja u najmanju ruku ima jednake kvalifikacije kao i njen protukandidat/kinja suprotnog spola.

Direktiva usmjerava uvođenje jamstva transparentnosti u postupku izbora članova/ica upravljačkih tijela trgovačkih društava:
o    obveza utvrđivanja unaprijed propisanih objektivnih kriterija izbora
o    obveza obrazlaganja odluke o izboru prema unaprijed uspostavljenim kriterijima
o    obveza omogućavanja uvida u sve aspekte odluke osobi podzastupljenog spola koja nije izabrana

Omogućava lakše pokretanje antidiskriminacijskog postupka pred sudom.

Proposal of Directive of the European Parliament and of the Council on improving gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures

Questions and Answers: Proposal on increasing Gender Equality in the Boardrooms of Listed Companies

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Gender balance in business leadership: a contribution to smart, sustainable and inclusive growth

Positive Action Measures to Ensure full Equality in Practice between Men and Women, including on Company Boards

Women in Economic decision-making in the EU: Progress report report

Women on Boards – The Economic Arguments

Women on Boards – Legal Aspects