O projektu

O projektu

Progress projekt „Dismantling the Glass Labyrinth – Equal Opportunity Access to Economic Decision-making in Croatia“ („Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj˝) predstavlja prvi Progress projekt u području ravnopravnosti spolova na tržištu rada u Hrvatskoj. Projekt je osmislila i predložila Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kao nezavisno tijelo zaduženo od Hrvatskog sabora za promicanje jednakosti žena i muškaraca. Europska komisija projekt je ocijenila kao najbolji u konkurenciji od preko 50 predloženih Progress projekt s ovom tematikom.


Cilj projekta je osvješćivanje i promicanje potrebe za uravnoteženom zastupljenošću žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u trgovačkim društvima koje su od ključnog značenja za ekonomsko odlučivanje na hrvatskom tržištu rada.


Projekt je započeo 10. listopada 2013. i predviđeno trajanje je do 10. listopada 2015. godine. Pravobraniteljica projekt provodi uz podršku niza partnera. Uz Ministarstvo rada i mirovinskog sustava koje je odobrilo prijedlog Projekta prema Europskoj komisiji partneri su i Hrvatska udruga poslodavaca, Institut za razvoj tržišta rada i DiM – Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj (udruga vezana uz društvo Women in Adria).
Vrijednost projekta je 250,000.00 eura s tim da Europska unija u financiranju sudjeluje sa 205,000.00 eura.


Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Republika Hrvatska uvela je instituciju pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Zakonom o ravnopravnosti spolova iz 2003. godine, sa svrhom zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.
Na čelu neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova nalazi se Višnja Ljubičić, dipl.iur. koju je na mjesto pravobraniteljice za ravnopravnost spolova imenovao Hrvatski sabor 28. listopada 2011. godine.


Pravobraniteljica postupa po pritužbama na diskriminaciju temeljem spola, bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije.


Pravobranitelj/ica djeluje neovisno i samostalno, prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Najmanje jednom godišnje o svom radu izvješćuje Hrvatski sabor.
Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca ili pojedinki koju su počinila tijela državne uprave, jedinica tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.
U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke. Gore navedena tijela dužna su pisanim putem obavijestiti pravobranitelja/icu o mjerama i radnjama poduzetim u skladu s upozorenjima, prijedlozima i preporukama najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka istih.
U slučaju neudovoljavanja zahtjeva, ili u slučaju nedostavljanja traženih obavijesti u propisanom roku, pravobranitelj/ica može tražiti provođenje nadzora od tijela koje obavlja nadzor nad njihovim radom.
Ako u obavljanju poslova pravobranitelj/ica sazna za povredu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova s obilježjima kaznenog djela podnijet će prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
Ako ocijeni da je povrijeđeno načelo ravnopravnosti spolova, pravobranitelj/ica ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa.


Više informacija potražite ovdje.